SAMENVATTING: MVO InZicht

ONZE VISIE: bewust duurzaam handelen is intrinsiek onderdeel van onze organisatie
ONZE AMBITIE: onze zorgverlening heeft een positieve impact op mens en milieu
DOEL RAPPORTAGE: transparantie over onze impact én als ijkpunt om te deze te versnellen en te vergroten

VOORWOORD

LEESWIJZER

Dit is de allereerste stand van zaken rapportage over onze inspanningen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Maatschappelijke verantwoordelijkheid zit verweven in alles wat wij doen. Toch vinden we het van belang hier apart aandacht voor te hebben, om twee redenen:

  • Met deze rapportage willen we in de eerste plaats laten zien wat wij doen.
  • We streven transparantie na naar iedereen die op enige wijze betrokken is bij onze organisatie.

We verwachten dat het inzichtelijk maken van onze prestaties op dit gebied ons scherpt in het bereiken van een nog grotere positieve invloed. Juist nu voelen we de urgentie om bij te dragen aan een duurzame samenleving als geheel. Door inzicht te hebben in onze activiteiten en resultaten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen weten we ook voor welke zaken we mogelijk extra aandacht moeten hebben de komende tijd.

Het is onze ambitie om bewuste aandacht voor MVO nog steviger te verweven in het DNA van onze organisatie. Om die reden zijn wij in 2020 gestart met het Espria-brede MVO programma. Ook hebben we daarom de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend. Wij stellen ons bewust de vraag: hoe kunnen we onze kerntaak zo uitvoeren, dat deze bijdraagt aan een betere wereld?. Zowel in onze samenwerkingsstrategie en meerjarendoelstellingen als ook in ons dagelijks werk.

We hopen onze impact en reikwijdte te vergroten door meer nadruk te geven aan het onderwerp. We doen dat door proactiever samenwerking op te zoeken binnen en buiten ons concern en ons te meten aan externe standaarden.

ONDERWEG IN EEN MAATSCHAPPELIJKE BEWEGING

Deze rapportage zien wij als een startpunt voor onze maatschappelijke beweging. We zijn onderweg! Om onze ambities waar te maken hebben we duidelijkheid nodig over drie zaken: het doel, de reisgenoten en ons voertuig.

WAAR GAAN WE NAARTOE?

Allereerst hebben we een stip aan de horizon nodig. Wat is een ‘betere wereld’ en ‘goed handelen’? De zeven kernthema’s van de internationaal erkende ISO 26000 richtlijn bieden ons een kapstok om deze betere wereld te formuleren. Deze kernthema’s zijn in onze meerjarenstrategie geborgd (hoofdstuk 1). Dit bevestigt dat we duurzaamheid intrinsiek hebben verweven in ons denken en doen. Een goede basis waar we trots op zijn. Door helder te krijgen welke kernthema’s het meest in het hart van onze organisatie passen kunnen we juist hierop versnellen en verdiepen. Daarnaast bieden de principes van de MVOrichtlijn (bijlage 1) ons een raamwerk voor ‘goed handelen’. Zo kunnen we ook hier systematisch meer aandacht aan schenken. Hiermee wordt het doel van onze MVO beweging duidelijker.

WIE ZIJN ONZE REISGENOTEN?

Onze directe omgeving bestaat uit onze medewerkers en de cliënten aan wie we zorg verlenen. Deze cirkel breidt zich snel uit, met mantelzorgers en naasten, collega zorgorganisaties, verzekeraars, financiers en leveranciers. Tot waar reikt onze invloed? Wie is betrokken bij welke beslissingen? Een belangrijk onderdeel van MVO is aandacht voor het betrekken van onze stakeholders (bijlage 2).

WAAR REIZEN WE MEE?

Een organisatie bestaat uit mensen. Mensen die onderlinge afspraken maken hoe zij bijdragen aan het geheel. Al deze afspraken, zowel vastgelegd in procedures als ongeschreven in onze cultuur, dragen bij aan hoe wij – dag in dag uit – onze zorgtaak uitvoeren. We bevinden ons in een steeds veranderend landschap. Wij achten het van belang de MVO beweging ook steviger te verankeren in de organisatie. Welke processen, welke verantwoordelijke personen en welke keuzes horen daarbij? In hoofdstuk 2 gaan we in op het verankeren van onze maatschappelijke koers in onze organisatie en hoe we borgen dat we continu in beweging blijven op het vlak van MVO.

Maatschappelijk bewustzijn is nooit ‘af’. We zullen ons dan ook steeds verder willen ontwikkelen en verbeteren. Aan de hand van deze rapportage kunnen we concluderen dat we de juiste beweging maken. We spreken de ambitie uit deze beweging te willen vergroten en versnellen om bij te dragen aan een duurzaam zorgstelsel.

Raad van Bestuur